Kryteria

Home/Kryteria
Kryteria 2014-09-03T09:57:56+00:00

Załącznik nr 11 do Regulaminu
występowania o środki finansowe i ich rozliczania w ramach dotacji KNOW

Kryteria kwalifikacji wniosków dla zadań w poszczególnych obszarach:

a)    Mobilność pracowników naukowych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

zadanie nr 1 – Dofinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe:
ranga konferencji (1-5 pkt.)
forma aktywnego uczestnictwa (prezentacja ustna – 3-5 pkt., plakat – 1-2 pkt.)

zadanie nr 2 – Dofinansowanie wyjazdów na szkolenia/warsztaty specjalistyczne:
rodzaj szkolenia specjalistycznego (1-5 pkt.)
renoma ośrodka prowadzącego szkolenie (1-10 pkt.)
określenie możliwości potencjalnego wykorzystania unikalnej wiedzy i umiejętności (także potencjału innowacyjnego) w pracy naukowej na rzecz Wydziału (1-10 pkt.)

zadanie nr 3 i 4 – Dofinansowanie krótko- i długoterminowych wyjazdów naukowych:
warunkiem bezwzględnie wymaganym jest dostarczenie zaproszenia z ośrodka przyjmującego
znajomość języka obcego w jakim można porozumiewać się w kraju docelowym (1-5 pkt.)
renoma ośrodka przyjmującego i opiekuna w miejscu docelowym (1-10 pkt.)
przedstawiony harmonogram pobytu (1-10 pkt.)

zadanie nr 5 – Dofinansowanie przyjazdu naukowców w ramach programu „Professor KNOW”, Profesorów wizytujących (Visiting Professor) i grup naukowo-dydaktycznych z zagranicy:
legitymowanie się przez kandydata pozycją wybitnego uczonego lub specjalisty w reprezentowanej dziedzinie nauki oraz uznanym dorobku naukowym i dydaktycznym (1-20 pkt.)
przedstawiony plan pobytu wraz z propozycjami wykładów (Professor KNOW) (1-10 pkt.)
przedstawiony plan pobytu z propozycjami zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów (Visiting Professor) (1-10 pkt.)
określenie potencjalnego wkładu naukowego oraz możliwości przekazania unikalnej wiedzy i umiejętności (także potencjału innowacyjnego) przydatnych w pracy naukowej na rzecz Wydziału (1-10 pkt.)

b)    Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych

zadanie nr 1 – Dofinansowanie organizacji konferencji/sympozjów naukowych:
zasięg konferencji (1-5 pkt.)
dziedzina konferencji (1-5 pkt.)
przewidywana liczba uczestników (1-5 pkt.)
program konferencji (1-10 pkt.)
miejsce realizacji konferencji (1-5 pkt.)
zaproszeni wykładowcy (1-10 pkt.)
merytoryczna ocena budżetu konferencji (1-20 pkt.)
dotychczasowe doświadczenie w organizowaniu podobnych wydarzeń (0-10 pkt.)
planowana forma opracowania materiałów informacyjnych dotyczących konferencji (w formie książkowej/elektronicznej) (1-5 pkt.)
zadanie nr 2 – Dofinansowanie organizacji warsztatów i spotkań roboczych:
zasięg wydarzenia (1-5 pkt.)
dziedzina warsztatów i jednostka realizująca warsztaty (1-10 pkt.)
przewidywana liczba uczestników (1-5 pkt.)
program warsztatów (1-10 pkt.)
zaproszeni wykładowcy/uczestnicy spotkań roboczych (1-10 pkt.)
merytoryczna ocena budżetu warsztatów (1-20 pkt.)
dotychczasowe doświadczenie w organizowaniu podobnych wydarzeń (0-10 pkt.)
planowana forma opracowania materiałów informacyjnych dotyczących warsztatów/spotkań roboczych (w formie książkowej/elektronicznej) (1-5 pkt.)

c)    Wsparcie działalności naukowej w zakresie redagowania publikacji i patentów

zadanie nr 1 – Dofinansowanie kosztów przygotowania (tłumaczenia, korekta językowa) publikacji:
kolejność zgłoszeń

zadanie nr 2 – Dofinansowanie kosztów wydania publikacji przyjętej do druku (tzw. Publication fee):
współczynnik oddziaływania czasopisma (1-10 pkt.)

d)    Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych

zadanie nr 1 – Dofinansowanie zakupu materiałów i odczynników potrzebnych do realizacji nowych zadań badawczych:
liczba i tematyka składanych wniosków badawczych (np. w programie Preludium, Opus, Lider, itp.) w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok, w którym przeprowadzany jest konkurs (5 pkt. dla kierownika, 2 pkt. dla wykonawcy)
potencjalne znaczenie wyników badań dla rozwoju naukowego kierownika tematu i/lub jednostki organizacyjnej oraz dla wykorzystania w praktyce (1-10 pkt.)
potencjalne znaczenie wyników badań dla rozwoju krajowej i międzynarodowej współpracy (1-5 pkt.)
potencjalne znaczenie wyników badań dla rozwoju nowej specjalności na Wydziale/Uczelni (1-5 pkt.)
ocena budżetu i harmonogramu badań (1-10 pkt.)
zadanie nr 2 – Dofinansowanie zlecenia usług zewnętrznych związanych z realizacją zadania badawczego:
liczba i tematyka składanych wniosków badawczych (np. w programie Preludium, Opus, Lider, itp.) w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok, w którym przeprowadzany jest konkurs (5 pkt. dla kierownika, 2 pkt. dla wykonawcy)
potencjalne znaczenie wyników badań dla rozwoju naukowego kierownika tematu i/lub jednostki organizacyjnej oraz dla wykorzystania w praktyce (1-10 pkt.)
potencjalne znaczenie wyników badań dla rozwoju krajowej i międzynarodowej współpracy (1-5 pkt.)
potencjalne znaczenie wyników badań dla rozwoju nowej specjalności na Wydziale/Uczelni (1-5 pkt.)
ocena budżetu i harmonogramu badań (1-10 pkt.)

e)    Motywacyjne wsparcie aktywności naukowej pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

zadanie nr 1 – Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału:
kryteria dotyczą osiągnięć uzyskanych w roku poprzedzającym ocenę
wartość współczynnika oddziaływania (Impact Factor, IF) (0-10 pkt.)
redakcja książek naukowych i podręczników akademickich (0-10 pkt.)
*wyżej punktowana redakcja publikacji o zasięgu międzynarodowym
autorstwo monografii książkowych i podręczników akademickich (0-10 pkt.)
*wyżej punktowana autorstwo monografii o zasięgu międzynarodowym
wartość indeksu Hirscha (indeks H) pracownika (0-20 pkt.)
wyróżnienia i nagrody naukowe (0-20 pkt.)
*wyżej punktowane wyróżnienia i nagrody międzynarodowe
członkostwo w zespołach redakcyjnych czasopism z listy filadelfijskiej (0-10 pkt.)
członkostwo w komitetach naukowych i/lub organizacyjnych konferencji, sympozjów naukowych i warsztatów (0-10 pkt.)
*wyżej punktowane członkowstwo w komitetach międzynarodowych
uzyskane granty naukowo-badawcze z krajowych źródeł finansowania (5 pkt. dla kierownika, 2 pkt. dla wykonawcy)
uzyskane granty naukowo-badawcze z innych niż krajowe źródeł finansowania (10 pkt. dla kierownika, 4 pkt. dla wykonawcy)
uzyskane patenty (0-10 pkt.)
złożone wnioski patentowe (0-5 pkt.)
wdrożenia przemysłowe (0-15 pkt.)

f)    Motywacyjne wsparcie finansowe i dofinansowanie rozwoju naukowego naukowego doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

zadanie nr 1 – Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed:
kryteria dotyczą osiągnięć uzyskanych od momentu zdobycia statusu doktoranta GUMed lub wcześniej jeśli osiągnięcie było opatrzone afiliacją GUMed w przypadku wniosku składanego po raz pierwszy lub od daty przyznania poprzedniego stypendium w ramach dotacji z KNOW
pierwszy autor lub współautor w czasopismach publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie z listy filadelfijskiej (pierwszy autor – 10 pkt., współautor – 5 pkt.)
pozycja w rankingu IF (IF powyżej 4,0 – 4 pkt., IF 2,0-3,99 – 3pkt., IF 1,0-1,99 – 2 pkt.)
projekty badawcze ze środków budżetowych (np. grant Narodowego Centrum Nauki) oraz pozabudżetowych (np. z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) (kierownik projektu – 10 pkt., wykonawca – 5 pkt.) (pod ocenę nie są brane projekty wewnątrzuczelniane, tj. dla młodych naukowców GUMed i badania statutowe GUMed)
udział w międzynarodowych projektach badawczych (np. European Research Council) (8 pkt.)
patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej lub Urząd Patentowy za granicą (10 pkt.)
zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej lub w Urzędzie Patentowym za granicą (5 pkt.)
staż naukowo-badawczy trwający nie mniej niż 1 miesiąc (zagraniczny – 4 pkt., krajowy – 2 pkt.)
prezentacja ustna wyników badań naukowych na konferencjach naukowych (międzynarodowych – 1 pkt, krajowych – 0,5 pkt., łącznie za prezentacje ustne można uzyskać 5,0 pkt.) (przez prezentację ustną na konferencjach międzynarodowych rozumie się prezentację wygłoszoną w innym języku niż język polski. Prezentacja ISSC ang. International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors nie jest konferencją międzynarodową)
nagrody i wyróżnienia na konferencjach, sympozjach i debatach naukowych (nagroda – 3 pkt., wyróżnienie – 2 pkt.)
działalność naukowa w ramach wykonywanej pracy naukowej (np. stypendium Polpharmy, InnoDoktorant, nagroda Uphagena i towarzystw naukowych) (2 pkt.)

zadanie nr 2 – Przyznawanie dofinansowania rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed:
ranga konferencji/ranga ośrodka przyjmującego na szkolenie specjalistyczne/staż naukowy (1-5 pkt.)
forma prezentacji ustna/plakat (1-5 pkt.)
rodzaj szkolenia specjalistycznego (1-5 pkt.)
możliwość nabycia określonych umiejętności przydatnych w pracy naukowej na rzecz Wydziału (1-10 pkt.)
przedstawiony harmonogram pobytu/zakres prac jakie będą realizowane w trakcie szkolenia specjalistycznego/stażu naukowego (1-10 pkt.).

g)    Wsparcie aktywności Studenckich Kół Naukowych działających przy Jednostkach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

merytoryczna ocena projektu i kosztorysu projektu (1-20 pkt.)
wykaz dokonań naukowych (publikacje z IF, inne publikacje, patenty, doniesienia zjazdowe, itp.) wykonanych w ramach dotychczasowego działania Koła Naukowego (1-20 pkt.)

h)    Wsparcie najzdolniejszych studentów semestrów V–XI Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed pt. „Budujemy zaplecze doktorantów”

zadanie nr 1 – Motywacyjne wsparcie finansowe wyróżniających się studentów semestrów V – XI Wydziału, deklarujących chęć podjęcia studiów doktoranckich:
średnia ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów (5-4,50 – 10 pkt., 4,49-4,00 – 7 pkt., 3,99-3,75 – 4 pkt.)
średnia ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów w roku poprzedzającym ubieganie się o dofinansowanie (5-4,50 – 10 pkt., 4,49-4,00 – 7 pkt., 3,99-3,75 – 4 pkt.)
okres pracy w kole/kołach naukowych i stopień zaangażowania potwierdzony przez opiekuna koła (0-5 pkt.)
dotychczas uzyskane nagrody i wyróżnienia (nagrody i wyróżnienia na zjazdach/konferencjach naukowych, nagrody Rektora itd., za każdą nagrodę 1 pkt)
dotychczasowe wystąpienia zjazdowe ustne lub plakatowe (międzynarodowe – 5 pkt., krajowe – 3 pkt.)
dotychczasowe publikacje opublikowane lub przyjęte do druku (za jedną pozycję: współautor publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie z listy filadelfijskiej – 10 pkt., współautor publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 7 pkt., inne – 3 pkt.)

zadanie nr 2 – Dofinansowanie projektów badawczych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego przez studentów semestrów V – XI Wydziału:
merytoryczna ocena projektu badawczego (1-20 pkt.)
ocena planowanych kosztów realizacji projektu badawczego (1-5 pkt.)
dotychczasowe osiągnięcia naukowe studenta
– publikacje opublikowane lub przyjęte do druku (za jedną pozycję: współautor publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie z listy filadelfijskiej – 10 pkt., współautor publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 7 pkt., inne – 3 pkt.)
– wystąpienia zjazdowe (międzynarodowe: prezentacja ustna – 5 pkt., plakat – 2 pkt.; krajowe: prezentacja ustna – 3 pkt., plakat – 1 pkt)
– nagrody i wyróżnienia uzyskane na konferencjach i/lub zjazdach (krajowych – 5 pkt., międzynarodowych – 10 pkt.)
– potwierdzone certyfikatem ukończone szkolenia, kursy, praktyki (nie dotyczy praktyk objętych programem studiów) (krajowe – 3 pkt., zagraniczne – 5 pkt.)
– praca w kole/kołach naukowych (okres pracy i stopień zaangażowania potwierdzony przez opiekuna koła) (0-5 pkt.)
– udział w innych projektach badawczych (0-5 pkt.).

i)    Wsparcie kompleksowych remontów pracowni dydaktyczno-naukowych Jednostek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

nakaz Sanepidu (0-10 pkt.)
data ostatniej modernizacji (1-10 pkt.)
przydatność pracowni dla działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału (1-10 pkt.)
termin dostępności czasowej do podjęcia prac remontowych (1-5 pkt.)
liczba godzin zajęć dydaktycznych (1-10 pkt.)
ocena wizualna członków Komisji (1-10 pkt.)

j) Dofinansowanie zakupu aparatury naukowo-badawczej

zadanie nr 1 – przyznanie środków na zakup aparatury do realizacji badań naukowych:
ocena merytoryczna wniosku o przyznanie środków na zakup aparatury naukowo-badawczej (1-5 pkt.)