Regulamin

Home/Regulamin
Regulamin 2014-09-03T09:47:48+00:00

Regulamin występowania o środki finansowe i ich rozliczania
w ramach dotacji dla Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Na podstawie:

– art. 94b ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

oraz

– rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 668) zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału
i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych
z budżetu państwa

ustala się, co następuje:

§ 1.

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed oraz jednostek organizacyjnych Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed w projektach realizowanych w ramach dotacji KNOW.

2. Regulamin dotyczy następujących obszarów przewidzianych do finansowania w ramach dotacji KNOW:

Mobilność pracowników naukowych Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed obejmującą:

– zadanie nr 1–Dofinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe (załącznik nr 1a);

– zadanie nr 2 –Dofinansowanie wyjazdów na szkolenia/warsztaty specjalistyczne (załącznik nr 1b);

– zadanie nr 3 – Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów naukowych, trwających do 1 miesiąca (załącznik nr 1c);

– zadanie nr 4 – Dofinansowanie długoterminowych wyjazdów naukowych, trwających powyżej 1 miesiąca (załącznik nr 1c);

– zadanie nr 5 – Dofinansowanie przyjazdu naukowców w ramach programu „Professor KNOW”, Profesorów wizytujących (Visiting Professor) i grup naukowo-dydaktycznych z zagranicy (załącznik nr 1d).

Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów
i spotkań roboczych:

– zadanie nr 1 – Dofinansowanie organizacji konferencji/sympozjów naukowych (załącznik nr 2a);

– zadanie nr 2 – Dofinansowanieorganizacji warsztatów i spotkań roboczych (załącznik nr 2b).

Wsparcie działalności naukowej w zakresie redagowania publikacji i patentów:

– zadanie nr 1 – Dofinansowanie kosztów przygotowania (tłumaczenia, korekta językowa) publikacji (załącznik nr 3a);

– zadanie nr 2 – Dofinansowanie kosztów wydania publikacji przyjętej do druku (tzw. Publication fee) (załącznik nr 3b);

– zadanie nr 3 – Dofinansowanie kosztów przygotowania patentu (załącznik nr 3c);

– zadanie nr 4 – Dofinansowanie kosztów zgłoszenia patentowego (załącznik nr 3d).

Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych:

– zadanie nr 1 – Dofinansowanie zakupu materiałów i odczynników potrzebnych do realizacji nowych zadań badawczych (załącznik nr 4a);

– zadanie nr 2 – Dofinansowanie zlecenia usług zewnętrznych związanych z realizacją zadania badawczego (załącznik nr 4b).

Motywacyjne wsparcie aktywności naukowej pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed:

– zadanie nr 1 – Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału (załącznik nr 5);

Motywacyjne wsparcie finansowe i dofinansowanie rozwoju naukowego doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed (załącznik nr 6):

– zadanie nr 1 – Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed;

– zadanie nr 2 – Przyznawanie dofinansowania rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed;

– zadanie nr 3 – Przyznawanie dofinansowania projektów badawczych prowadzonych pod kierunkiem promotora.

Wsparcie aktywności Studenckich Kół Naukowych działających przy Jednostkach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed (załącznik nr 7).

Wsparcie najzdolniejszych studentów semestrów V-XI Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed pt. „Budujemy zaplecze doktorantów” obejmujące:

– zadanie nr 1 – Motywacyjne wsparcie finansowe wyróżniających się studentów semestrów V – XI Wydziału, deklarujących chęć podjęcia studiów doktoranckich (załącznik nr 8a);

– zadanie nr 2 – Dofinansowanie projektów badawczych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego przez studentów semestrów V – XI Wydziału (załącznik nr 8b).

Wsparcie kompleksowych remontów pracowni dydaktyczno-naukowych Jednostek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed (załącznik nr 9).

j) Dofinansowanie zakupu aparatury naukowo-badawczej:

– zadanie nr 1 – Przyznawanie środków finansowych na zakup aparatury do realizacji badań naukowych.

Z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na zakup aparatury może wystąpić Kierownik jednostki organizacyjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed, w której planowany jest zakup aparatury naukowo-badawczej.

2) Aplikującymi jednostkami są poszczególne Zakłady lub grupy Zakładów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

3) W przypadku wspólnej inicjatywy kilku Jednostek organizacyjnych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed, wskazują one spośród ich kierowników jednego Koordynatora, reprezentującego wszystkie jednostki inicjujące zadanie.

4) Wniosek powinien zawierać:

dane Wnioskodawcy/Koordynatora;
nazwę aparatury naukowo-badawczej;
nazwę producenta;
koszt zakupu (wartość brutto w zł);
uzasadnienie zakupu;
planowany zakres wykorzystania aparatury do realizacji badań naukowych.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 10.

5) Kierownik jednostki organizacyjnej/Koordynator odpowiedzialny jest za:

przygotowanie pomieszczeń dla instalowanej aparatury;
przeszkolenia osób obsługujących aparaturę;
właściwe wykorzystanie aparatury.

k) Zatrudnienie osób o wysokim potencjale wartości naukowo-badawczej po uzyskaniu stopnia doktora nauk.

§ 2.

Uczestnicy

Uczestnikami zadań wymienionych w §1ust. 2pkt a mogą być:

– pracownicy naukowi Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed;

– naukowcy w ramach programu „Professor KNOW” lub w charakterze Profesora wizytującego (Visiting Professor);

– grupy naukowo-dydaktyczne z zagranicy.

Uczestnikami zadań wymienionych w §1ust. 2pkt b, i-j mogą być Jednostki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

Uczestnikami zadań wymienionych w §1ust. 2pkt c, d-e mogą być:

– pracownicy naukowi Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

4. Uczestnikami zadań wymienionych w §1ust. 2pkt f mogą być:

– uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

Uczestnikami zadań wymienionych w§1ust. 2 pkt gmogą być:

studenci WydziałuFarmaceutycznegoz Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed, będącyuczestnikami Studenckich Kół Naukowych działających przy Jednostkach Wydziału.

Uczestnikami zadań wymienionych w §1ust. 2pkt h mogą być:

studenci semestrów V – XI Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

§ 3.

Rekrutacja

Nabór wniosków do zadań w obrębie poszczególnych obszarów wymienionych w §1ust. 2następuje na drodze konkursów.

Nabór wniosków na kolejne edycje konkursów w obrębie poszczególnych obszarów prowadzony będzie sukcesywnie w poszczególnych latach dotacji KNOW i będzie uzależniony od wysokości środków finansowych przekazywanych przez MNiSW.

Harmonogram konkursów oraz terminy naboru wniosków będą ogłaszane na stronie internetowej KNOW.

Kwalifikacja wniosków odbywać się będzie na podstawie szczegółowych kryteriów określonych dla każdego z zadań w obrębie poszczególnych obszarów (załącznik nr 11).

Wysokość maksymalnych kwot dofinansowania pojedynczego projektu w ramach danego zadania oraz całkowita wysokość środków przeznaczonych na realizację danego zadania podawane są na stronie internetowej KNOW w chwili rozpoczęcia naboru na daną edycję konkursu.

Za prowadzenie naboru, ocenę zgłoszonych wniosków oraz przygotowanie listy osób/projektów rekomendowanych do finansowania odpowiada Komisja ds. Konkursów KNOW Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

W przypadku gdy suma dofinansowań zgłoszonych wniosków w ramach danego zadania przekracza całkowitą wysokość środków zadania, o dofinansowaniu decydują zdobyte punkty.

Komisja ds. Konkursów KNOW przedstawia wyniki konkursów Komisji ds. Wydatkowania Środków KNOW Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed, która podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą dofinansowania osób/projektów z wyjątkiem obszarów wymienionych w §1 ust. 2 pkta, c, f-h.

Od decyzji Komisji ds. Wydatkowania Środków KNOW Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed dotyczącej dofinansowania osób/projektów przysługuje odwołanie do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

Ostateczna lista osób/projektów przyjętych do finansowania podawana jest na stronie internetowej KNOW.

§ 4.

Realizacja

Realizacja projektów w obrębie poszczególnych zadań obejmować będzie rekrutację, realizacje i ocenę finansowanych projektów.

§ 5.

Zobowiązania uczestników

Osoby/jednostki, które występują/otrzymają dofinansowanie w ramach dotacji KNOW zobowiązane są do:

wypełnienia „Oświadczenia uczestnika KNOW” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) (załącznik nr 12);
realizacji dofinansowanego zadania zgodnie z planem złożonym na etapie naboru wniosków;
oznakowania zmodernizowanych pracowni dydaktyczno-naukowych oraz zakupionej aparatury naukowo-badawczej w ramach dofinansowania z dotacji KNOW zgodnie z opracowanym systemem identyfikacji wizualnej KNOW;
opracowania i złożenia w terminie do 14 dni od chwili zakończenia realizacji zadania pisemnego sprawozdania i dokumentacji fotograficznej obejmującej nie mniej niż 5 zdjęć wraz ze zgodą na ich wykorzystanie do celów promocji KNOW.

Osoba/jednostka realizująca dane zadanie w ramach dofinansowania z dotacji KNOW zobowiązuje się do opublikowania wyników badań w postaci artykułu w recenzowanym czasopiśmie lub przedstawienia potwierdzenia z redakcji czasopisma o przyjęciu publikacji do druku. W artykule należy zamieścić tekst „Projekt został sfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) przyznanych na podstawie decyzji nr MNiSW-DS-6002-4693-23/WA/12 z dnia 12 lipca 2012 r. na lata 2012-2017” / „This project was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, from the quality – promoting subsidy under the Leading National Research Centre (KNOW) programme for the years 2012 – 2017”.

Osoba/jednostka realizująca dane zadanie w ramach dofinansowania z dotacji KNOW zobowiązuje się do jego rozliczenia finansowego w terminie 30 dni od daty jego zakończenia.

Rozliczenie danego zadania jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o kolejne dofinansowania.

§ 6.

Finanse

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań podanych w §1ust. 2 uzależniona jest od wysokości finansowania uzyskanego z MNiSW.

Sumaryczna wartość środków przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w §1ust. 2 w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty wynikającej z dotacji KNOW.

Środki finansowe przyznawane osobom/projektom wydawane są w sposób zapewniający ich racjonalne i efektywne wydatkowanie, zgodnie z obowiązującymi w GUMed zasadami wydatkowania środków publicznych i z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa.

O wysokości środków przyznanych na realizację zadań w obrębie poszczególnych obszarów wymienionych w §1ust. 2 w danym roku kalendarzowym z dotacji KNOW decyduje Komisja ds. Wydatkowania Środków KNOW Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed w uzasadnionych przypadkach samodzielnie podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości do 5 000 złotych pojedynczemu projektowi w danym obszarze realizowanym w ramach dotacji KNOW.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed przedstawia Radzie Wydziału sprawozdanie z wydatkowania środków KNOW przyznanych przez MNiSW w danym roku kalendarzowym. Sprawozdanie Dziekana zawiera szczegółowe informacje dotyczące Katedry, Zakładu, pracownika lub doktoranta wraz z celem i wysokością przyznanych środków z wyjątkiem obszaru e) Motywacyjne wsparcie aktywności naukowej pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

7. Sprawozdanie Dziekana z wydatkowania środków KNOW jest zamieszczane na stronie internetowej KNOW.

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.