Zadania

Home/Zadania

Uruchomione zadania w podziale na obszary

Mobilność pracowników naukowych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed
 • Dofinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe
 • Dofinansowanie wyjazdów na szkolenia/warsztaty specjalistyczne
 • Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów naukowych, trwających do 1 miesiąca
 • Dofinansowanie długoterminowych wyjazdów naukowych, trwających powyżej 1 miesiąca
 • Dofinansowanie przyjazdu naukowców w ramach programu „Professor KNOW”, Profesorów wizytujących (Visiting Professor) i grup naukowo-dydaktycznych z zagranicy
Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
 • Dofinansowanie organizacji konferencji/sympozjów naukowych
 • Dofinansowanie organizacji warsztatów i spotkań roboczych
Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych
 • Dofinansowanie zakupu materiałów i odczynników potrzebnych do realizacji nowych zadań badawczych
 • Dofinansowanie zlecenia usług zewnętrznych związanych z realizacją zadania badawczego
Motywacyjne wsparcie aktywności naukowej pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed
 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału
Wsparcie aktywności Studenckich Kół Naukowych działających przy Jednostkach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed
 • Wsparcie aktywności Studenckich Kół Naukowych działających przy Jednostkach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed
Wsparcie kompleksowych remontów pracowni dydaktyczno-naukowych Jednostek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed
 • Wsparcie kompleksowych remontów pracowni dydaktyczno-naukowych Jednostek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed
Wsparcie działalności naukowej w zakresie redagowania publikacji i patentów
 • Dofinansowanie kosztów przygotowania (tłumaczenia, korekta językowa) publikacji
 • Dofinansowanie kosztów wydania publikacji przyjętej do druku (tzw. Publication fee)
 • Dofinansowanie kosztów przygotowania patentu
 • Dofinansowanie kosztów zgłoszenia patentowego
Motywacyjne wsparcie finansowe i dofinansowanie rozwoju naukowego doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed
 • Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed
 • Przyznawanie dofinansowania rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed
 • Przyznawanie dofinansowania projektów badawczych prowadzonych pod kierunkiem promotora
Wsparcie najzdolniejszych studentów semestrów V-XI Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed pt. „Budujemy zaplecze doktorantów”
 • Motywacyjne wsparcie finansowe wyróżniających się studentów semestrów V-XI Wydziału, deklarujących chęć podjęcia studiów doktoranckich
 • Dofinansowanie projektów badawczych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego przez studentów semestrów V-XI Wydziału
Dofinansowanie zakupu aparatury naukowo-badawczej
 • Przyznawanie środków finansowych na zakup aparatury do realizacji badań naukowych.
Zatrudnienie osób o wysokim potencjale wartości naukowo-badawczej po uzyskaniu stopnia doktora nauk